Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
BUYER PROFILE


Print E-mail
There are no translations available.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"
(Дата на изпращане на Решение и Обявление до АОП - 27.10.2017г. )Статус: Обявена
Процедура: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставка
Дата на публикуване: 27.10.2017 г.
№ в РОП/ПОП: 00853-2017-0001
Адрес в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url= 687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643
D333531313231ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"

 1. Решение за откриване на процедурата;
 2. Обявление за обществена поръчка;
 3. Документация


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
1. Приложение №1 - Техническа спецификация;
2. Приложение №2 - ЕЕДОП;
3. Приложение № 3 - Техническо предложение;
4. Приложение № 4 - Ценово предложение;
5. Приложение № 5 - Проект на договор;
6. Приложение №6 - Декларация за срока на валидност на офертата;
7. Приложение №7 - Декларация приемане условията на проекто договора;
8. Приложение №8 - Декларация спазани задължения;
9. Приложение №9 - Списък превозни средства;
10. Приложение №10 - Списък с населените места за изпълнение на доставките.

Всички документи и приложения можете да изтеглите от ТУК.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА 27.10.2017 ГОДИНА.


ПРОТОКОЛ №1   от работата на Комисия, назначена със Заповед -08/09.11.2017 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 

(Дата на публикуване - 09.11.2017 г.)


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
(Дата на публикуване - 09.11.2017 г.)

Публичното заседание за  отваряне на ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ, ще се проведе на 15.11.2017 година от 10.00 часа в офиса на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ",  гр. София, ул. "Подполковник Калитин", бл. 20

ПРОТОКОЛ №2   от работата на Комисия, назначена със Заповед -08/09.11.2017 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 
(Дата на публикуване - 16.11.2017 г.)

ПРОТОКОЛ №3   ПО ЧЛ. 181, АЛ. 4 ОТ ЗОП от работата на Комисия, назначена със Заповед -08/09.11.2017 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 
(Дата на публикуване - 16.11.2017 г.)

РЕШЕНИЕ  № 2 на Председателя на УС на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" - за определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 
(Дата на публикуване - 16.11.2017 г.)

==================================================================================================
 

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ВЪЗЛОЖЕНА  ПОРЪЧКА
(Дата на публикуване - 13.12.2017 г.)


ДОГОВОР  ЗА  ДОСТАВКА  НА  ХРАНИТЕЛНИ  ПРОДУКТИ

(Дата на публикуване - 13.12.2017 г.)
 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (ЗОП)
(Дата на публикуване - 19.01.2018 г.)


 
Print E-mail
There are no translations available.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО
ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО - СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ",
Дата на изпращане на Решение и Обявление до АОП - 07.09.2016Статус: Обявена
Процедура: Публично състезание
Обект на поръчката:  Доставка
Дата на публикуване:  07.09.2016
№ в РОП/ПОП:  00853-2016-0001
Адрес в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F
6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338393333ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ 
„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО
СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ “.

 

 1. Решение за откриване на процедурата;   
 2. Обявление за обществена поръчка;     
 3. Документация

Всички документи и приложения можете да изтеглите от  ТУК.

 ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.            Приложение №1   - Техническа спецификация;
2.            Приложение №2   - ЕЕДОП;
3.            Приложение № 3  - Техническо предложение;
4.            Приложение № 4  - Ценово предложение;
5.            Приложение № 5  - Проект на договор;
6.            Приложение №6   - Декларация за срока на валидност на офертата;
7.            Приложение №7   - Декларация приемане условията на проекто договора;
8.            Приложение №8   - Декларация спазани задължения;
9.            Приложение №9   - Списък превозни средства;
10.          Приложение №10 - Списък с населените места за изпълнение на доставките.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА 07.09.2016 ГОДИНА.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Промяна на датата на отваряне на офертите с предмет: „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА ЗДРАВОСЛОВНО  ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО-СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ“.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с обявената от „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска асоциация Диабет“ обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ“, Ви уведомявам, че отварянето на офертите се променя от 13.10.2016г. на 18.10.2016г. от 10.00 ч. на адрес:  гр. София, Район "Сердика", ж.к. "Банишора", ул. "Подполковник Калитин", бл. 20.
 

       Възложител: .................................
                                Красимир Кънев  -  Председател на
                                  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”=================================================================================================

РАЗЯСНЕНИЕ


Изх.№ ………………………..
На вниманието на
Заинтересованите лица
 
Относно: Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА ЗДРАВОСЛОВНО  ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО-СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ“.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
По повод постъпило искане за разяснения по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, в качеството ми на възложител, давам следното разяснение на зададения от участнир въпрос:

Въпрос: 1.В качените документи „Документация“ е записана

II : ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама / Вид опаковка  
 
 
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер  
 
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална  
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална  
4 Ориз дългозърнест 1 1200 гр. полиестер  
 
5 Леща 1 1000 гр. полиестер  
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер  
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум  
8 Зехтин „Екстра вържин” 1 500 мл. Стъклена бутилка  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.В качената пълна документация е записано:

II : ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама / Вид опаковка  
 
 
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер  
 
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална  
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална  
4 Ориз дългозърнест 2 1200 гр. полиестер  
 
5 Леща 2 1000 гр. полиестер  
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер  
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум  
8 Зехтин „Екстра вържин” 2 500 мл. Стъклена бутилка  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.В ценовото предложение е записано:

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама /милилитри за 1 бр. опаковка Вид на опаковката Единична цена  в лева без ДДС на всеки продукт Обща стойност  в лева без ДДС за позицията
  1 2 3 4 5 6
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер    
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална    
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална    
4 Ориз дългозърнест 1 1200 гр. полиестер    
5 Леща 1 1000 гр. полиестер    
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер    
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум    
8 Зехтин „Екстра вържин” 1 500 мл. Стъклена бутилка    
  Обща цена без ДДС за целия пакет хранителни продукти:  

 

4. В приложение №1
Техническа спецификация
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама / Вид опаковка Марка/   Производител  
 
 
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер    
 
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална    
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална    
4 Ориз дългозърнест 1 1200 гр. полиестер    
 
5 Леща 1 1000 гр. полиестер    
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер    
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум    
8 Зехтин „Екстра вържин” 1 500 мл. Стъклена бутилка    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Включените  в пакета хранителни продукти са съобразени с препоръките за здравословно хранене на хората със захарен диабет.
 
Пакетът хранителни продукти,  включващ описаните по-горе /от позиция 1 до позиция 8/, следва да е опакован в кашон, плик или по друг подходящ начин, който да не позволява разпиляване или замърсяване на хранителните продукти индивидуално за всеки диабетик.
 
Коя спецификация е вярна и да уточните броя на продуктите?

Отговор:
В Приложение №1 и Приложение №4 е допусната техническа грешка. Вярна е спецификацията с количествата съгласно документацията, а именно:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама / Вид опаковка  
 
 
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер  
 
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална  
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална  
4 Ориз дългозърнест 2 1200 гр. полиестер  
 
5 Леща 2 1000 гр. полиестер  
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер  
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум  
8 Зехтин „Екстра вържин” 2 500 мл. Стъклена бутилка  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.33, ал.4 от ЗОП, настоящото разяснение се публикува на профила на купувача.
В профила на купувача са публикувани и коригираните Приложение №1 и Приложение №4.
 
      
Възложител: .................................

                                Красимир Кънев  -  Председател на
                                  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”


Приложение № 1
 
 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама / Вид опаковка Марка/   Производител  
 
 
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер    
 
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална    
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална    
4 Ориз дългозърнест 2 1200 гр. полиестер    
 
5 Леща 2 1000 гр. полиестер    
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер    
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум    
8 Зехтин „Екстра вържин” 2 500 мл. Стъклена бутилка    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Включените  в пакета хранителни продукти са съобразени с препоръките за здравословно хранене на хората със захарен диабет.
 
Пакетът хранителни продукти,  включващ описаните по-горе /от позиция 1 до позиция 8/, следва да е опакован в кашон, плик или по друг подходящ начин, който да не позволява разпиляване или замърсяване на хранителните продукти индивидуално за всеки диабетик.
 
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
 
_____________________  (Име и Фамилия)
 
_____________________  (Длъжност на управляващия дружеството на участника)
 
Дата………………2016г.
 


Приложение № 4
 
 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
От
 
 

Наименование на Участника:  
 
Представлявано от :  
Седалище по регистрация:  
BIC; IBAN:  
ЕИК/ БУЛСТАТ/ ЕГН  
Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:  
Факс номер:  
Лице за контакти:  
e mail:  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
 
Във връзка с обявената открита процедура, за възлагане на  обществена поръчка за: «Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на социално - слаби диабетици», представяме Ви нашето ценово предложение, както следва:
 

 1. Предлаганата цена в лева без ДДС за пакет хранителни продукти за един социално-слаб диабетик,  е както следва:

 

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама /милилитри за 1 бр. опаковка Вид на опаковката Единична цена  в лева без ДДС на всеки продукт Обща стойност  в лева без ДДС за позицията
  1 2 3 4 5 6
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер    
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална    
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална    
4 Ориз дългозърнест 2 1200 гр. полиестер    
5 Леща 2 1000 гр. полиестер    
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер    
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум    
8 Зехтин „Екстра вържин” 2 500 мл. Стъклена бутилка    
  Обща цена без ДДС за целия пакет хранителни продукти:  

 
 
Предлаганите цени на хранителните продукти следва да са в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая. Същите следва да са  крайни и да включват: всички разходи извършени от изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка, в това число стойността на хранителните продукти, разходите за пакетирането им и  транспортните разходи до краен получател - социално- слабите диабетици. Цената за изпълнение на обекта на поръчката не може да се променя до окончателното изпълнение на договора.
 
 
В ценовата оферта   задължително се посочват оферираните от участника единични цени без ДДС за всеки продукт и общата цена без ДДС за пакета   продукти .  Общата цена за пакет хранителните продукти за един социално - слаб диабетик следва да представлява аритметичен сбор от предлаганите ед. цени за продуктите от пакета. При констатирано несъответствие между предлаганите ед. цени и общия им сбор, предложен от участник, офертата се отстранява.  Оценяването се извършва на база предложената обща цена за един пакет хранителни продукти, съобразно критерия „най-ниска цена”.  Участникът е длъжен да оферира всички позиции продукти, включени в пакета хранителни продукти,   съответстващи на изискванията, посочени в техническата спецификация включително с оглед на посочения грамаж, разфасовка / опаковка.
                                                                                                                      
 
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
 
_____________________  (Име и Фамилия)
 
_____________________  (Длъжност на управляващия дружеството на участника)
 
Дата………………2016г.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ
(Дата на публикуване - 11.11.2016 г.)

 1. ПРОТОКОЛ № 1 на Комисията - можете да го изтеглите от тук като PDF файл.

.........................................................................................................................................................................................................................................

     ВАЖНО съобщение    ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ 
(Дата на публикуване - 25.11.2016 г.)
.............................................................................................................................................................


ВАЖНО:  Протокол № 2 на Комисията - 
(Дата на публикуване - 25.11.2016 г.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО -  Протокол № 3 на Комисията
(Дата на публикуване - 01.12.2016 г.)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВАЖНО:  Уведомително писмо до участниците в конкурса -
(Дата на публикуване - 08.12.2016 г.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО:   РЕШЕНИЕ № 2 на Председателя на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ -
(Дата на публикуване - 08.12.2016 г.)


=================================================================================================ДОГОВОР  ЗА  ДОСТАВКА  НА  ХРАНИТЕЛНИ  ПРОДУКТИ
(Дата на публикуване - 23.12.2016 г.)
==================================================================================================


ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ВЪЗЛОЖЕНА  ПОРЪЧКА
(Дата на публикуване - 05.01.2017 г.)

==================================================================================================


ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПРИКЛЮЧВАНЕ  НА  ДОГОВОР  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА
(Дата на публикуване - 05.01.2017 г.)


===================================================================================================


 
 
Print E-mail
There are no translations available.

Рег. № ОП - 01 - 2015 година
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО - СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ"
,      Дата на изпращане на Решение и Обявление до АОП - 22.06.2015.Статус:  Възложена

Процедура:  Открита процедура

Обект на поръчката:  Доставка


ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ 
„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА ЗДРАВОСЛОВНО  ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО
СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ
“.


Протокол №1 от заседение на комисията (дата на публикуване: 24 Юли 2015)
Уведомително писмо-покана за отваряне ценови оферти (дата на публикуване: 03 Август 2015)
Протокол №2 от заседение на комисията (дата на публикуване: 10 Август 2015)
Протокол №3 от заседение на комисията (дата на публикуване: 10 Август 2015)
Решение №2 за класиране и определяне на изпълнител (дата на публикуване: 10 Август 2015)

Освободена гаранция за участие в ОП:

Фирма "Ийт Уел"ЕАД (дата на публикуване: 31 Август 2015)
Фирма "Ес енд Ди Корпорейшън"ЕООД (дата на публикуване: 31 Август 2015)


Договор за доставка на хранителни продукти - ОП 2015

(дата на публикуване: 19 Септември 2015)

Информация за сключен договор от Агенция по Обществените поръчки
(дата на публикуване: 19 Септември 2015)


Информация за освободените гаранции за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на социално слаби диабетици"
(дата на публикуване: 29 Септември 2015)

 

Информация за извършените плащания по Договор №5 - ОП 18.09.2015 г.
(дата на публикуване: 28 Ноември 2015)
Разяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на социално-слаби диабетици“, по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.     - Дата на публикуване - 10.07.2015 г.


СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЯТА :
 
 1. Решение за откриване на процедурата;     - отворете ! 
 2. Обявление за обществена поръчка;      - отворете !
 3. Указания към участниците – Приложение № 1; 
 4. Техническа спецификация;     - отворете !
 5. Представяне на участника – Приложение № 2;
 6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Приложение № 3.
 7. Образец на ценово предложение – Приложение № 4;
 8. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 5;
 9. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 9  от ЗОП– Приложение № 6
 10. Декларация за съгласие като подизпълнител – Приложение № 7
 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Приложение № 8
 12. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Приложение № 9
 13. Списък – Декларация на транспортните средства, с които ще се извършват доставките – Приложение № 10
 14. Списък на населените места, в които ще се извършва доставката на хранителни продукти.

ВАЖНО:   Точки 1, 2 и 4 са с линкове към съответните документи в PDF формат.    

ОСТАНАЛИТЕ  ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ   ЗА  ЗДРАВОСЛОВНО  
ХРАНЕНЕ  НА   СОЦИАЛНО - СЛАБИ  ДИАБЕТИЦИ“   МОЖЕ  ДА  ИЗТЕГЛИТЕ   ОТ
       
ТУК
  
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА 23.06.2015 ГОДИНА.

Read more...
 
Print E-mail
ARCHIVE
 • Public orders awarded under the LPP -        
 1. OP "diet" - 2013
 2. OP "diet" - 2014

 
 •      Public contracts awarded by Public call -
 1.       OP "influenza vaccines" - 2013
 
Print E-mail
Transitional posts

 

 •      Information on Payments
 •      Information on the closing performance of a contract
 
«StartPrev12345NextEnd»

Page 1 of 5
Банер
Банер
Банер